• ساعت : ۸:۴۸:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 
زیباسازی شهر در ایستگاه اورهال

زیباسازی منظرشهررنگ امیزی آلمان میدان شهیدرجایی که بخاطرچسباندن پوسترهای انتخاباتی وتبلیغاتی چهره نامناسبی به شهرتحمیل کرده بوددردستورکارسازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری نسیم شهر قرارگرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0