مشخصات عمومی
پروژه اجراي طرح احداث پست برق مجتمع فرهنگي و هنري نسيم‌شهر (سراي محله)
401-1
مناقصه یک مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد
آگهي مناقصه عمومي شماره 1/ يك خدمات بدينوسيله شهرداري نسيم شهر در نظر دارد مناقصه عمومي پروژه اجراي طرح احداث پست برق مجتمع فرهنگي و هنري نسيم‌شهر (سراي محله) به شماره(2001093980000001) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس (www.setadiran.ir) برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ ‌ 23/01/1401 ساعت 09:00 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز سه‌‌شنبه تاریخ 30/01/1401 آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قيمت : ساعت 13:30 روز ‌شنبه تاریخ 10/02/1401 زمان بازگشایی : ساعت 14:30 روز ‌شنبه تاریخ 10/02/1401 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس: تهران - شهرستان بهارستان – نسيم شهر –بلوار امام خميني (ره) – نبش ميدان هفت تير شماره تلفن 56753655-021 ، 56754854-021، فكس 56775192-021 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934 – 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 مرکز تماس: 41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 يوسف نصيري – شهردارنسيم شهر
قوانین
1401/01/23
1401/01/23
1401/01/23
1401/01/23
1401/01/23
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0