مشخصات عمومی
احداث قبور جدید در آرامستان باغ بهشت شهرداری نسیم شهر
401-2
مناقصه یک مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/03/19
1401/03/19
1401/03/19
1401/03/19
1401/03/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0