مشخصات عمومی
آگهي فراخوان مزايده عمومي (جذب سرمايه‌گذار) شماره 12/ دوازده
401-5
مناقصه دو مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداري نسيم شهر در نظر دارد، نسبت به اجاره سوله چند منظوره بلوار كشاورز به بخش خصوصي در قبال تجهيز و بازسازي جهت استفاده ورزشي به شماره 5001093980000012 را به صورت اجاره سه‌ساله از طریق مزايده عمومي دو مرحله‌اي اقدام نمايد. لذا اشخاص واجد شرايط جهت دريافت اسناد فراخوان و اطلاعات بيشتر متوانند از تاريخ 19/06/1401 با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir)  در فراخوان شركت نمايند.

1- مبلغ قيمت پايه كارشناسي :  ماهانه  000/000/350 ريال  و  سه ساله : 000/000/600/12 ريال

2- سپرده شركت در مزايده : 000/000/630 ريال كه بايستي نقداً به حساب شماره  0107183411008 (شماره شبا IR78017000000010 7183 411008)  نزد بانک ملي به نام شهرداري نسيم شهر يا بصورت ضمانتنامه بانكي تسليم دبيرخانه اين شهرداري گردد. لازم به ذكر است چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- مهلت و محل دريافت اسناد مزايده: از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 28/06/1401 و محل دريافت اسناد آن صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) مي‌باشد.

4-  مهلت و محل تسليم پيشنهادات: متقاضيان مي‌بايست پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت خود را كه برابر شرايط مندرج در اسناد مزايده تنظيم شده است را حداكثر تا ساعت 13:30 روز ‌شنبه مورخ 09/07/1401 در سامانه تداركات الكترونيك دولت (www.setadiran.ir) بارگذاري نمايند.

* تذكر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

5- مدارك لازم جهت دريافت اسناد: متقاضيان جهت دريافت اسناد مي‌بايست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) نسبت به تهيه اسناد اقدام نمايند.

6- زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت 14:00 روز ‌شنبه مورخ 09/07/1401 می باشد.

7-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد.

قوانین
1401/06/16
1401/06/16
1401/06/16
1401/06/16
1401/06/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0