مشخصات عمومی
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 20/ بيست
401-6
مناقصه دو مرحله ای
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

شهرداري نسيم شهر در نظر دارد، نسبت به اجراي پروژه تخريب و بازسازي جداول فرسوده به شماره 2001093980000020 از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا اشخاص واجد شرايط جهت دريافت اسناد فراخوان و اطلاعات بيشتر مي‌توانند از تاريخ 21/06/1401 با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir)  در فراخوان شركت نمايند.

1- مبلغ اعتبار پروژه :  10/000/000/000ريال

2- سپرده شركت در مناقصه : 500/000/000ريال كه بايستي نقداً به حساب شماره  0107183411008 (شماره شبا IR78017000000010 7183 411008)  نزد بانک ملي به نام شهرداري نسيم شهر يا بصورت ضمانتنامه بانكي تسليم دبيرخانه اين شهرداري گردد. لازم به ذكر است چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 14:30 روز دو شنبه مورخ 28/06/1401 و محل دريافت اسناد آن صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) مي‌باشد.

4-  مهلت و محل تسليم پيشنهادات: متقاضيان مي‌بايست پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت خود را كه برابر شرايط مندرج در اسناد مناقصه تنظيم شده است را حداكثر تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 11/07/1401 در سامانه تداركات الكترونيك دولت (www.setadiran.ir) بارگذاري نمايند.

* تذكر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

5- مدارك لازم جهت دريافت اسناد: متقاضيان جهت دريافت اسناد مي‌بايست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) نسبت به تهيه اسناد اقدام نمايند.

6- زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 11/07/1401 می باشد.

7-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد.

قوانین
1401/06/16
1401/06/16
1401/06/16
1401/06/16
1401/06/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0