**کمیسیون ها
۱. کمیسیون ماده ۱۰۰ اول قانون شهرداری ها آقای سعید قربانی
۲. کمیسیون ماده ۱۰۰ دوم قانون شهرداری ها آقای مصطفی مغانلو
۳. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها آقای ولی آله درستکار
۴. کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها آقای هدایت لطفی
۵. کمیسیون بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها آقای ولی اله درستکار
۶. کمیسیون طرح و برنامه ریزی شهرداری ها آقای کریم قربان نژاد
۷. کمیسیون  شیوه نامه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی آقای سعید آذرکیش
۸. کمیسیون عالی معاملات شهرداری موضوع ماده ۶ آئین نامه مالی شهرداری ها سرکار خانم فیضی
۹. کمیسیون ماده ۱۱ قانون آئین نامه مالی قانون شهرداری ها آقای محمد عباسی
۱۱. آقای سعید آذرکیش بعنوان نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
۱۲. آقای ولی اله درستکار بعنوان نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۱۳. آقای محمد عباسی بعنوان نماینده شورا در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری.
لازم به ذکر است که این صورتجلسه پس از ارسال به کمیته انطباق فرمانداری شهرستان بهارستان و تایید مرجع مربوطه در زمان قانونی برای اجرا ابلاغ خواهد کردید.

 

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0