در راستای استقبال از بهار ادامه شستشو و پاکسازی جوی های آب سطح شهر نسیم شهر زحمتکشان خدمات شهری شهرداری نسیم شهر عملیات پاکسازی نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان عزیز به صورت مستمر انجام می دهد

   

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0